دانلود نرم افزار پشتیبانی نمایندگاندانلود نرم افزار پشتیبانی نمایندگان

هدف از ارایه این سامانه مکانیزه کردن ثبت EM و PM در سامانه و گزارش گیری از طریق این سامانه می باشد.
تمامی پشتیبان های شرکت پرداخت نوین که امور بازدید دوره ای و اورژانسی از دستگاه های کارتخوان نصب شده را انجام می دهند.

صفحه گزارشات:
صفحه گزارشات که شامل دو سربرگ PM و EM های انجام شده می باشد. در این صفحه پشتیبان می تواند به صورت خلاصه لیستی از بازدیدهای دوره ای انجام شده ی خود را به تفکیک مشاهده نماید.عدد نمایش داده شده در کنار عنوان گزارشات بیانگر تعداد ردیف های موجود در لیست گزارشات می باشد.
EM:
صفحه نگهداری اورژانسی (EM) که شامل لیستی از درخواست های بازدید اورژانسی می باشد و پشتیبان می تواند با انتخاب هرکدام از موارد به صفحه جزییات آن مورد رفته و پس از بازدید اورژانسی اطلاعات را تکمیل نماید.
PM:
صفحه نگهداری دوره ای (PM) که شامل لیستی از مواردی است که زمان بازدید دوره ای آنها فرا رسیده است و پشتیبان می تواند با انتخاب هرکدام از موارد به صفحه جزییات آن رفته و پس از بازدید دوره ای، اطلاعات را تکمیل نماید.