در راستای تکمیل کادر اداری

پرداخت‌نوین استخدام می‌کند

آگهی استخدام

پرداخت‌نوین استخدام می‌کند

پرداخت‌نوین در راستای تکمیل کادر حقوقی خود، در نظر دارد از میان واجدین شرایط، یک نیرو را بعنوان کارشناس امور حقوقی و قراردادها استخدام نماید.از واجدین شرایط دعوت می‌شود، رزومه‌ی خود را به پست الکترونیک واحد سرمایه انسانی پرداخت‌نوین به آدرس hr@pna.co.ir ارسال نمایند.

رديف

عنوان شغل

مشخصات نيروي مورد نياز

تخصص و مهارت مورد نیاز

خلاصه ای از شرح وظایف

رشته

سابقه كار 

تعداد

1

کارشناس امور حقوقی و قراردادها

حقوق

3

1

قراردادنویسی و آشنایی با حقوق شرکت‌ها، خصوصا در حوزه‌ی پرداخت الکترونیک و IT

کاربری سامانه امور قراردادها

بررسی اولیه قراردادهای ارجاعی

حضور در محاکم دادگستری و سایر نهادها به عنوان نماینده‌ی حقوقی

همکاری با کارشناسان واحدها در تنظیم پیش‌نویس قراردادها

بررسی مدارک و ضمائم قراردادها و احراز هویت طرف قراردادها

بررسی سوال‌های واحدهای مختلف شرکت در امور حقوقی و قراردادهاتاریخ انتشار
1399-07-28