مدیران

جناب آقای کریم خمسه
رئیس هیئت مدیره
جناب آقای محمود پیرهادی
نائب رئیس هیئت مدیره
جناب آقای علی ملک محمدی
عضو هیئت مدیره
جناب آقای محمدرضا محمودیان
عضو هیئت مدیره
جناب آقای علی سروری
عضو هیئت مدیره
جناب آقای ساسان معدل
مدیر عامل