سامانه تدارکات ( مناقصه و مزایده)


لطفا قبل از تهیه اسناد به موضوع،توضیحات تکمیلی و ضمانت ها توجه فرمایید.

1
مناقصه تجهیزات سرور HP و ذخیره ساز EMC
دو میلیارد ريال ضمانت نامه بانکی معتبر
1399-09-17
1399-09-26
1,000,000ريال
پایان
2
مزایده فروش ده عدد کیوسک خودپرداز - نوبت دوم
60،000،000 ریال
1399-10-03
1399-10-13
0ريال
پایان