سامانه تدارکات


لطفا قبل از تهیه اسناد به موضوع،توضیحات تکمیلی و ضمانت ها توجه فرمایید.

1
مناقصه تامین لایسنس IntelliView
یک میلیارد ريال ضمانت نامه بانکی معتبر
1399-04-08
1399-04-14
1,000,000ريال
پایان
2
مناقصه تامین دستگاه های پوز(POS)
بیست میلیارد ريال ضمانت نامه بانکی معتبر
1399-04-08
1399-04-21
1,000,000ريال
تمدید زمانی
3
مناقصه تجهیزات سرور HP و ذخیره ساز EMC
دو میلیارد ريال ضمانت نامه بانکی معتبر
1399-04-08
1399-04-21
1,000,000ريال
تمدید زمانی
4
مناقصه تامین آداپتور دستگاه های پوز
پانصد میلیون ریال چک ضمانت معتبر
1399-04-08
1399-04-21
500,000ريال
تمدید زمانی
5
مناقصه تامین باتری سکه ای دستگاه های پوز
شصت میلیون ریال چک ضمانت معتبر
1399-04-09
1399-04-15
150,000ريال
پایان
6
مناقصه تجهیزات کامپیوتر (کیس کامل و مانیتور)
صد و پنجاه میلیون ریال چک ضمانت معتبر
1399-04-10
1399-04-21
150,000ريال
تمدید زمانی
7
مناقصه تامین مودم
در دست بررسی
1399-04-16
1399-04-23
1,000,000ريال
با تاخیر - اعلام میگردد
8
مناقصه ارسال و مراسلات
چهارصد میلیون ریال چک ضمانت معتبر
1399-04-16
1399-04-28
500,000ريال
به زودی
9
مناقصه تامین ترازو قابل اتصال به پوز
در دست بررسی
1399-04-16
1399-04-23
1,000,000ريال
با تاخیر - اعلام میگردد
10
مناقصه صندوق فروشگاهی قابل اتصال به پوز
در دست بررسی
1399-04-16
1399-04-23
1,000,000ريال
با تاخیر - اعلام میگردد