سامانه تدارکات ( مناقصه و مزایده)


لطفا قبل از تهیه اسناد به موضوع،توضیحات تکمیلی و ضمانت ها توجه فرمایید.

1
مزایده فروش ده عدد کیوسک خودپرداز - نوبت دوم
60،000،000 ریال
1399-10-03
1399-10-13
0ريال
پایان