برای مشاهده ریز تراکنش ها و پرداخت ها وارد سامانه نمایش تراکنش ها شوید
سامانه تراکنش

برای مشاهده ریز تراکنش ها و استفاده از دیگر خدمات ...

پرداخت های الکترونیکی

برای پرداخت قبوض، خرید شارژ تلفن های الکترونیکی و ...

طرح جدید باشگاه

شرکت پرداخت نوین در پی اجرای طرح های موفق پیشین ...

درباره شرکت

شرکت پرداخت نوین آرین با هدف ارائه و گسترش شبکه بانکداری ...

Untitled Document

شرایط پذیرش نمایندگی شرکت پرداخت نوین آرین

شرایط  همکاری

موضوع قرارداد عبارتست از: معرفي پذيرنده، نصب، راهاندازی، آموزش نحوه استفاده از دستگاه به پذیرنده، پشتیبانی و راهبری پایانه های فروش معرفی شده از طرف "شرکت"در محدوده جغرافیایی استان، توسط "نماینده" مطابق با ضوابط، مقررات و دستورالعملهای فعلی و آتی"شرکت" كه به نحو مقتضي به اطلاع "نماينده" خواهد رسيد. "شرکت" محدودیتی در عقد قرارداد با نمایندگان متعدد در محدوده جغرافیایی فوق با موضوع مشابه ندارد.

تبصره: حریم شهرها مطابق تقسیمات کشوری جزء محدوده جغرافیایی محسوب می شود.

حق الزحمه "نماینده" بابت انجام كامل کلیه امور محوله در چارچوب قرارداد پس از کسر کسور قانونی و اعمال قانون مالیات ارزش افزوده، مطابق با تعرفه و با رعایت شرایط ذیل پرداخت می شود.

حق الزحمه خدمات نصب، راه اندازی، پشتیبانی و راهبری در پایان هر ماه و حق الزحمه معرفی پذیرنده پس از سه ماه از تاریخ نصب در صورتی که میانگین تراکنشهای پایانه منصوبه حداقل سی درصد از هدف مندرج در قرارداد را محقق نموده باشد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

دستگاههایی كه طی دوماه متوالی دارای هیچ تراكنشی نباشند، از ابتدای ماه سوم جزو دستگاههای مفقودی محسوب میگردد و لذا بهای دستگاه مفقودي، به حساب بدهكار "نماینده" منظور شده و از اولین صورتحساب وی کسر می‌گردد.چنانچه دستگاه مفقودی در طول مدت قرارداد مجدداَ توسط "نماینده" یافت شود، به ازای هر ماه از تاریخ آخرین تراکنش دستگاه مبلغ .................... ريال از صورتحساب "نماینده" کسر شده و بهای کسر شده دستگاه به "نماینده" مسترد می شود. در شرایط خاص و استثناَ، با توجه به توجیهات "نماینده"، "شرکت" می تواند بخشی یا تمام مبالغ مکسوره فوق رابه"نماینده" مسترد دارد.

"شرکت"براساس تراكنشهای ثبت شده در سامانه سوییچ كارت، سیستمهای نرمافزاری و مستندات تعریف شده فی مابین، صورت حساب ارسالی ماهانه "نماینده" را کنترل مینماید،  همچنین تایید و یا عدم تایید آن را ظرف مدت 5 روز کاری به "نماینده" اعلام خواهد نمود، "شرکت" پس از تایید صورت حساب، مبلغ صورتحساب مذکور را در دوره های مشخص به حساب اعلام شده توسط "نماینده" واریزخواهد نمود.موارد اختلافی و تایید نشده، توسط طرفین بررسی و در صورت تائید و توافق حداکثر با صورتحساب بعدی پرداخت خواهد شد.

نماینده ضمن تکمیل برگ سوگند نامه امانتداری ارائه شده توسط "شرکت" نسبت به تکمیل آن توسط کارکنان خود اقدام نموده و سوگند نامه تكميل شده را به "شرکت" ارائه نماید.

همچنین مشخصات دستگاهها و پذیرندگان تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به روز نموده و به "شرکت" اعلام نماید.

با ناظرین و بازرسین معرفی شده از سوی "شرکت"در چارچوب مفاد این قرارداد همکاری نماید.

"نماینده"براساس تراكنشهای ثبت شده در سامانه سوییچ كارت که از طرف نهاد نظارت به نماینده بر اساس قالب تعریف شده ارسال میگردد و همچنین سیستمهای نرمافزاری و مستندات تعریف شده فی مابین، صورت وضعیت ماهانه را استخراج و جهت تأیید و پرداخت به "شرکت" ارسال نماید.

نماینده صرفاً بر اساس ویژگیهای فنی دستگاه ها حق تبلیغ و معرفی داشته و مسئولیت هرگونه اظهارات خلاف واقع به عهده وی می باشد.

نماینده متعهد است تمامی سعی و کوشش خود را در جهت رعایت سیاست ، منافع و حقوق مادی و معنوی شرکت محفوظ دارد.

نماینده متعهد است هرگونه شکایت و یا بروز مشکلی از جانب پذیرندگان را به شرکت اعلام نماید و شخصاً صلاحیت اتخاذ تصمیمی در این مورد را ندارد.

"نماينده" بدون اذن "شرکت" و یا بدون رعایت روال های اعلام شده حق جمع آوري دستگاه از محل پذيرنده را ندارد. در صورت اقدام "نماينده" به چنين عملي، به ازاي هر دستگاه جمع آوری شده خسارتي معادل بهای دستگاه مربوطه از محل مطالبات يا تضامين وي اخذ خواهد شد.

"نماینده" موظف است پس از انعقاد قرارداد، حداكثر ظرف يك هفته، شخصي را جهت انجام هماهنگي‌‌هاي لازم اجرایی به "شركت" معرفي نمايد. بديهي است مكاتبات شخص معرفي شده به هيچ وجه نافي تعهدات و مسئوليت هاي "نماینده" نخواهد بود.

کلیه مکاتبات "نماینده" با "شرکت"، می بایست به واحدی که "شرکت" کتباً بعنوان مسئول پیگیری و اجرای قرارداد اعلام می کند، ارسال شود.

"نماینده" متعهد میگردد مادامی که به عنوان نماینده "شرکت" در حال فعالیت است بصورت همزمان برای سایر PSP ها هیچگونه فعالیتی نداشته باشد.

شرکت پایانه فروش و مدارک مورد نیاز برای نصب و پشتیبانی دستگاهها را در اختیار "نماینده" قرار میدهد.

هر گونه تغییرات در قوانین و دستورالعملهای ناظر بر این قرارداد را به "نماینده" اعلام نماید.

آموزشهای لازم جهت نصب و پشتیبانی فنی دستگاه ها را حداکثر برای چهار نفر از پرسنل "نماینده"در محل "شرکت"به صورت رایگان ارائه نماید. در صورت نیاز به آموزش نفرات بیشتر هزینههای مربوطه از "نماینده" دریافت خواهد شد.

در صورت درخواست موجه "نماینده" و براساس ضوابط خود به منظور تسهیل در اجرای مفاد این قرارداد، معرفینامهدر اختیار "نماینده" قرار دهد و مکاتبات اداری لازم را با سازمانها، شرکتها و موسسات بعمل آورد.

حداکثر ظرف پنج روز كاري از تاریخ معرفی پذیرنده (با رعایت بند دو پیوست سه)، مجوز و ترمینال مربوطه را در اختیار "نماینده" قرار دهد. شرکت در خصوص تایید و یا عدم تایید پذیرندگان معرفی شده مختار میباشد.

عملکرد روزانه دستگاههای تحت پوشش "نماینده" را حداکثر با فاصله یک هفته به اطلاع "نماینده" برساند. 

شرکت نسبت به تغییر برنامه خود در خصوص کاهش ویا افزایش پایانه های تحویلی به نماینده مندرج در قرارداد مختار خواهد بود.

"شركت" متعهد میگردد حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد مسئولین پیگیری و اجرای قرارداد در هر بخش را به "نماینده" اعلام نماید.

"نماینده" همزمان با امضای این قرارداد،ضمانت نامه بانکی معادل100%(صد درصد)بهای دستگاههای تحت پوشش نمایندگی را بابت تضمین انجام تعهدات مندرج در این قرارداد در اختیار "شرکت" قرار میدهد. ضمانت نامه بانکی بصورت غیر مشروط ، غیر قابل برگشت ، عندالمطالبه و با اعتبار نامحدود بوده که با اولین درخواست شرکت قابل وصول خواهد بود.تضمین مزبور متناسب با افزایش و یا کاهش دستگاههای تحت پوشش "نماینده" تعدیل میگردد. تضمین مزبور حداکثر سه ماه پس از اتمام مدت قرارداد و تسویه حساب کامل با رعایت ماده 16 قرارداد، به "نماینده" مسترد خواهد شد.

"نماینده" همزمان با امضای این قرارداد، چک معادل ................ ریال را از حساب بانکی خود بابت حسن انجام کار در اختیار "شرکت" قرار میدهد. چك مزبور حداکثر سه ماه پس از اتمام مدت قرارداد و در صورت عدم تحقق ماده 16 قرارداد و رضایت "شرکت" از نحوه اجرای مفاد قرارداد توسط "نماینده"، به وي مسترد خواهد شد.      

"نماینده" اعلام می نماید كه آگاه است كلیه اطلاعات "شرکت" اعم از اسناد، روشها و اطلاعات در دسترس "نماینده"،محرمانه است و استفاده از آنها به هر منظور و یا افشاء تمامی یا جزئی از آنها به هر شكل و هر منظوري ممنوع میباشد. در صورت استفاده غير مجاز نماينده از این اطلاعات ، كلیه خسارت های وارده به "شرکت" از محل ضمانتها و یا مطالبات "نماینده"به تشخيص "شرکت" كسر و جبران میگردد.

هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد و یا نحوه اجراي آن، ابتدا از طريق مذاكره رفع خواهد شد. در صورت عدم رفع اختلاف از طريق مذاكره ظرف مدت دو هفته، مورد به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده خواهد شد.

در صورتیکه هر یک از طرفین قبل از انقضای قرارداد بنا به هر دلیل مایل به ادامه همکاری نباشند مکلفند حداقل یک ماه قبل مراتب را کتبا به طرف مقابل اعلام نمایند.

فسخ این قرارداد تعهداتی را كه قبل از فسخ برای طرفین بوجود آورده و به آنها عمل نشده است را نقض نخواهد کرد.

در صورت اتمام و یا فسخ قرارداد "نماینده" مكلف است كلیه دستگاهها و متعلقات آن، مستندات و مدارک دریافتی را، بصورت سالم و کامل و یک به یک در محل پذیرندگان حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام اتمام یا فسخ تحویل "شرکت"دهد.دستگاهها و مدارکی که ظرف مدت مذکور تحویل  "شرکت" نگردند مفقودی محسوب خواهد شد. ضمناً حق الزحمه "نماینده" تا پایان اعلام اتمام و یا فسخ قرارداد به روال معمول محاسبه و پرداخت می گردد. تضامین دریافتی از "نماینده" ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسویه حساب کامل به وی مسترد می گردد.

مالکیت اسناد و مدارک "شرکت" و پذیرندگان مرتبط با قرارداد، که در اختیار "نماینده" قرار گرفته، متعلق به "شرکت" بوده و "نماینده" علاوه بر حفظ اسناد و مدارک مربوطه در طول مدت قرارداد ملزم به تحویل آنها بر اساس تشخیص "شرکت"به پذیرنده و يا"شرکت" در زمانهای مشخص شده در این قرارداد و یا دستورالعملهای مرتبط می باشد.

کلیه مکاتبات بین طرفین به نشانی مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد. طرفین متعهدند در صورت تغییر اقامتگاه، نشانی جدید را حداکثر ظرف یک هفته پس از تغییر نشانی به صورت كتبی به طرف مقابل اعلام دارند. در غیر اینصورت مکاتبات به نشانی قبلی، ابلاغ شده تلقی میگردد.

تعاریف و اصطلاحات

پایانه فروش(کارت خوان): دستگاهی است كه امكان انجام تراكنش مالی الكترونیكی هنگام خرید کالا و خدمات بین دارنده كارت الکترونیکی و پذیرنده را فراهم می­نماید. متعلقات هر دستگاه از قبیل آدابتور و کابل برق جزء لاینفک دستگاه محسوب می شود.

پذیرنده: به شخص حقیقی یا حقوقی ارایه دهنده كالا یا خدمات اطلاق میشود كه ضمن عقد قرارداد با "شركت" قبول مینماید كه پایانه فروش را در محل كسب خود نصب نموده و بوسیله آن امكان انجام تراكنش الكترونیكی را برای دارندگان كارت فراهم نماید.

تراكنش: انجام عملیات انتقال الكترونیكی وجوه و اطلاعات، از طریق پایانه فروش میباشد.

سوییچ: به بخشی از نرم افزار بانكی متعلق به "شرکت" اطلاق میشود كه مدیریت پایانه های فروش و تراكنشهای مرتبط با سیستم مدیریت كارت را به عهده دارد.

معرفی پذیرنده: عقد قرارداد توسط "نماینده"به نیابت از طرف "شرکت"، با مراكز ارایه كننده كالا و خدمات متقاضی پایانه فروش و تكمیل مدارك مورد نیاز و ارایه اطلاعات مرتبط، براساس دستورالعملهای تعیین شده توسط "شرکت" میباشد.

نصب: انجام كلیه مراحل مرتبط با دریافت پایانه فروش مورد نیاز از "شرکت"، نصب و راه اندازی نرم افزار، آمادهسازی، تحویل، نصب و آموزش نحوه كاربرد پایانه فروش به پذیرنده و تكمیل مدارك و اطلاعات طبق دستورالعمل "شرکت"میباشد.

پشتیبانی دورهای: مراجعه حضوری "نماینده" به پذیرنده به منظور بازبینیو بهسازی پایانه فروش منصوبه و اعمال تغییرات مقتضی همانند نصب و بارگذاری نرم افزار جدید، انجام كنترلها و آموزشهای لازم براساس دستورالعملهای ابلاغی "شرکت"، توزیع اقلام مصرفی و تبلیغی تامین شده توسط "شرکت" و سنجش رضایت پذیرنده از عملكرد دستگاه و ایجاد ارتباط مؤثر و مطلوب به منظور ترغیب پذیرنده برای افزایش تراكنشها، می باشد.

تراکنش صوری: هرگونه تراکنشی که بنا به تشخیص "شرکت" و بنا به اسناد مستدل خارج از قوانین عرف و توافقات طرفین صورت پذیرد.

پشتیبانی اضطراری: مراجعه "نماینده" به پذیرنده بر اساس درخواست پذیرنده و یا مرکز امداد پذیرندگان و رفع مشكل پذیرنده در زمان تعریف شده،می باشد. اطلاع رسانی به "نماینده" از طریق "شركت" و یا مركز معرفی شده از طرف "شركت" و بوسیله ابزارهای ارتباطی كه توسط "شرکت" تعیین میگردد صورت میگیرد و "نماینده" موظف است، براساس دستورالعمل اعلام شده توسط "شركت" در زمان مقرر در محل پذیرنده حاضر شده و به رفع مشكل مبادرت ورزد.

مركز امداد پذیرندگان: مجموعهای است كه از طرف "شرکت" معرفی میشود تا در صورت بروز هرگونه مشكل، پذیرنده با این مركز تماس برقرار نماید. این مركز وظیفه پیگیری تا رفع مشكل پذیرنده را به عهده دارد.

تراكنش پشتیبانی:به تراكنش مشخصی اطلاق میشود كه"نماینده"به منظور كنترل صحت عملكرد پایانه فروش در مراجعه حضوری خود به محل پذیرنده انجام میدهد.

تراكنش مالی واقعی (قابل قبول): صرفاً به تراکنش­های خرید کالا و خدمات و پرداخت قبوض بیشتریا مساوی ده هزار ریال که در سیستم مدیریت كارت (سوییچ) "شرکت" قابل مشاهده است، اطلاق می شود. تراکنشهای کمتر از ده هزار ریال و تراکنشهای برگشت از خرید از محاسبات کنار گذاشته خواهند شد.

پایانه مفقود شده: دستگاهی است كه طی 2 ماه متوالی، هیچ نوع تراكنش پشتیبانی و خرید نداشته و به عنوان مرجوعی یا موجودی انبار به "شرکت" اعلام نشده باشد.

راهبری: کلیه اقدامات لازم (مانند پشتیبانی اضطراری) به منظور فعال بودن پایانه فروش و استفاده بهینه پذیرندگان از دستگاههای در اختیار و نظارت بر عملکرد دستگاههای تحت پوشش به منظور تداوم تراکنش، مد نظر می باشد.

پایانه فعال: به پایانه ای اطلاق می شود که ماهانه دارای حداقل یک تراکنش مالی واقعی (قابل قبول) بالاتر از 000/20ریال باشد

تعداد پایانه تحت پوشش: به تعداد پایانه در اختیار "نماینده" در روز بیستم هر ماه اطلاق می گردد. ملاک اسناد انبار "شرکت" می باشد. 

تعهدات نماینده

 1. انجام کلیه هماهنگی­ها و پیگیری­های مرتبط با موضوع قرارداد با سازمانها و ارگانها با رعایت منافع "شرکت" و "نماینده".
 2. اقدام به عقد قرارداد(نمونه مورد تایید شرکت) با متقاضیان پایانه فروش درصورت درخواست "شرکت" مطابق ضوابط اعلام شده "شرکت".
 3. ارسال قرارداد و مدارک پذیرندگان به همراه سایر مستندات تعریف شده و تکمیل فایل الكترونیكی مربوطه.
 4. عملیات نصب دستگاههایی كه به منظور نصب تحویل "نماینده" می­شود حداكثر به مدت ....روزكاری از تاریخ تحویل ترمینال.
 5. جمع آوری و یا جابجایی دستگاههای کم تراکنش و یا پذیرندگان منصرف طی مدت اعلام شده از طرف "شرکت" و با مجوز "شرکت".
 6. تهیه و ارسال فرم تاییدیه تحویل و نصب كه به مهر و امضاء پذیرنده رسیده به "شرکت".
 7. عودت دستگاههای معیوب حداکثر پس از ... روز از تاریخ تحویل با ذکر علت خرابی به "شرکت".
 8. تطبیق مشخصات پذیرنده، شماره ترمینال و صحت شماره حساب پذیرنده و كارت تحویلی با یكدیگر.
 9. ممانعت از نصب دستگاه و رفع مغایرت در صورت عدم تطابق مشخصات.
 10. پشتیبانی و راهبری پذیرنده به نحویكه پذیرنده قادر به بهرهبرداری مطلوب از دستگاه و انجام تراكنش خرید باشد.
 11. بازدید دوره ای از دستگاههای تحت پوشش طبق ضوابط و اهداف اعلام شده توسط "شرکت" و تکمیل و ارائه مستندات مربوطه.
 12. رفع عیب دستگاههای تحت پوشش حداکثر طی مدت اعلام شده توسط "شرکت" از زمان درخواست پذیرنده و یا مرکز امداد پذیرندگان.
 13. پشتیبانی اضطراری دستگاهها حداکثر ... ساعت به ازای شهرهای دارای نماینده مقیم و ... ساعت در شهرهای بدون نماینده مقیم از طرف "نماینده".
 14. ارسال دستگاهها و تجهیزات موضوع این قرارداد به "شرکت" با هزینه خود و با رعایت دستورالعمل جابجایی ابلاغی از طرف "شرکت".
 15. به روزرسانی مشخصات دستگاههای تحت پوشش و پذیرندگان پس از هر دوره پشتیبانی ماهانه.
 16. رعایت ظاهر دفتر کار، تجهیزات اداری، لباس فرم نفرات مرتبط با این قرارداد، خودروها و وسایل نقلیه در شان "شرکت".
 17. تامین خطوط ارتباطی لازم (تلفن، نمابر، پست الکترونیکی، ارتباط اینترنتی مناسب و ....) و به روزرسانی مشخصات آن نزد "شرکت".
 18. جذب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز قرارداد و نگهداری پروندهپرسنل مربوطه.
 19. پرداخت به موقع حق الزحمه، مزایا و هر گونه تسویه حساب پرسنل خود مرتبط با این قرارداد مطابق قوانین جاری کشور.
 20. عزل نیروی انسانی نامناسب یا خاطی مرتبط با این قرارداد و پرداخت خسارات احتمالی وارده به "شرکت" .
 21. تامین تجهیزات و ابزار مورد نیاز جهت انجام وظایف محوله.
 22. استقرار و معرفی نیروی انسانی مقیم در شهرهای مورد نظر "شرکت" حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام "شرکت".
 23. حفظ و نگهداری از مدارک متعلق به "شرکت" از جمله کارت و مدارک بانکی پذیرنده که به "نماینده" تحویل شده است.
 24. همکاری در زمینه کاهش و یا تغییر محدوده جغرافیایی در صورت عدم توانایی در اجرای کامل تعهدات این قرارداد.
 1. انجام عملیات بروزرسانی نسخ دستگاه ها توسط "نماینده" طبق مفاد قرارداد به تعداد 2 بار درطول سال و بدون پرداخت هرگونه هزینه از سوی "شرکت" خواهد بود . بدیهی است در صورت نیاز به تکرار عملیات بروزرسانی بیش از 2 بار ، نماینده مکلف به انجام این عملیات بوده و هزینه های مربوطه طبق صلاحدید "شرکت" محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 2. به ازای هر ساعت تاخیر در اجرای امور محوله مانند ارائه گزارش، جمع آوری، مبلغ .............ریال از صورتحساب "نماینده" کسر می شود.
 3. در صورتی که"نماینده" حداکثر زمان تعریف شده جهت پشتیبانی اضطراری و همچنین عملیات نصب را رعایت ننماید به ازای هر ساعت تاخیر "شرکت" مختار است مبلغ ........ریال از آخرین صورت وضعیت نماینده کسر نماید.
 
ارسال رزومه

رزومه: اطلاعات تکمیل گردد.

توجه:فرمت رزومه ارسالی باید doc,docx,pdf و سایز آن کمتر از 300 کیلوبایت باشد.

کد امنیتی را وارد نمایید
 
 
سامانه امداد مشتریان
درگاه پرداخت اینترنتی
خدمات بانکداری الکترونیک
اطلاعات شاپرک
سامانه تراکنش
درخواست کیوسک خدمت رسانی
درخواست کارتخوان
پایگاه های مرتبط
فرهنگ اصطلاحات جدید بانکی
محصولات و خدمات
سوالات متداول
اخبار
دعوت به همکاری
دعوت به همکاری فنی
راهنمایی
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
Copyright© 2012      :      Pardakht Novin Arian®      :      PNA.Co.™